assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران 1394-1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران  از سال 1392 تا سال 1394 بیان شده است. گوگرد دی‌اکسید یک ترکیب شیمیایی به شکل گاز در دمای اتاق با فرمول شیمیایی SO2 می باشد. این ماده توسط آتشفشان‌ها و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی تولید می شود. سوختن نفت و ذغال سنگ به علت وجود ترکیبات گوگردی در آنها با تولید این گاز همراه است. این گاز بی رنگ سمی دارای جرم مولی 64٫07 گرم بر مول، چگالی 2٫551 گرم بر لیتر، نقطهٔ ذوب 75٫5- درجهٔ سانتی گراد و نقطهٔ جوش 10٫0- درجهٔ سانتی گراد است و اشتعال زا نیست.

مرجع

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394