assessment

شرکای اصلی صادراتی ایران - 2015

توضیحات

این آمار بیانگر شرکای اصلی صادراتی ایران در سال 2015 می باشد، که بر اساس سهمشان در کل صادرات طبقه بندی شده اند.
در سال 2015، شریک اصلی صادراتی ایران چین، با سهم 22.2 درصدی از کل صادرات، می باشد.