assessment

رتبه‌بندی 20 کشور نخست دارای بیشترین درخواست ثبت طراحی صنعتی (2015)

توضیحات

این آمار بیانگر رتبه‌بندی 20 دفتر مالکیت معنوی در دنیا است که بیشترین درخواست‌های ثبت طراحی صنعتی در سال 2015 را دریافت کرده‌اند. در سال 2015، چین با 569 هزار برنامه‌ی طراحی صنعتی توسط شرکت یا سازمان‌های داخلی و غیر داخلی در این امر پیشرو بوده است. این میزان برای ایران 11856 است.