assessment

سهم درخواست ثبت اختراع افراد غیرمقیم در 20 کشور نخست (2015)

توضیحات

آمار بیانگر سهم درخواست ثبت اختراع غیر مقیمان دفاتر ثبت اختراع در سال 2015 (بر حسب ٰدرصد درخواست‌های ثبت اختراع) است. در سال 2015، حدود 51.1 درصد درخواست‌ها از دفتر ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، از طرف شرکت‌ها و سازمان‌های غیر مقیم صورت گرفته‌ است.