assessment

تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394

توضیحات

آمار تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های در دست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394 ارائه شده است. طرح LSR عبارت از آموزش مهارت‌های زندگی است و طرح CBR طرح توانبخشی مبتنی برجامعه است که از مهمترین طرح‌های دردست اجرای سازمان توانبخشی برای معلولان و خانواده‌های آنان است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394