assessment

تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386

توضیحات

آمار تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386 ارائه شده است. 

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394