جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد کتابخانه تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران
تعداد اعضا کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد اسناد پیش آرشیوی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب میلیون برگ)
تعداد اسناد آرشیوی مخازن کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1394-1391 (بر حسب پرونده)
تعداد منابع دیجیتال کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب صفحه)
تعداد نشریات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (برحسب صفحه)
تعداد منابع غیر کتابی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1391 لغایت 1394 (بر حسب مورد)
تعداد مطبوعات شهر تهران بر حسب صاحب امتیاز در سال 1380 و سال‌های 1393-1384
تعداد منابع دیجیتال کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1394-1391 (بر حسب رکورد)
توزیع مجلات در استان تهران 1393-1370
تعداد مطبوعات شهر تهران برحسب فاصله انتشار در سال‌های 1393-1380
شمارگان شاخص‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران سال 1391
عناوین شاخص‌‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران در سال 1391
توزیع روزنامه در استان تهران سال‌های 1393-1370
تعداد کتب قدیمی موجود در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
تعداد کتب کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سال‌های 1394-1391
تعداد موارد مراجعه کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394
تعداد موارد مراجعه کتابخانه‌های تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران در سال 1394 به تفکیک شهرستان‌های استان تهران