جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان انواع ماشین آلات توزیع کشاورزی شده در سال‌های 1392-1386
سطح زیرکشت دیم شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان بذر توزیع شده در شهرستان‌های تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تکثیر انواع گونه‌های بچه ماهیان در استان تهران 1394-1388
سطح زیرکشت باغات شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت آبی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات گلخانه‌ای شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گل شاخه‌ بریده (میلیون شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مرکز خدمات کشاورزی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار تولید شیر (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
تعداد مزارع پرورش ماهی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سایر ماشین آلات کشاورزی (دستگاه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد دام سنگین (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد تراکتورهای شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد تراکتورهای (دستگاه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولیدات بخش کشاورزی استان تهران 1394-1389
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید قارچ تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سیلوهای گندم در تهران 1394-1386
سطح زیر کشت انجیرآبی (کشت ساده) کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت اکالیپتوس و تبریزی در کشت ساده (تک محصولی) 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) زردآلو و قیسی کشور 1394