جستجو
جستجوی پیشرفته
سطح زیرکشت باغات شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت آبی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات گلخانه‌ای شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گل شاخه‌ بریده (میلیون شاخه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
وسعت اراضی کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
وضعیت مساحت اراضی کشاورزی استان تهران 1394
تولیدات بخش کشاورزی استان تهران 1394-1389
سطح زیرکشت محصولات زراعی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
جمعیت افراد شاغل خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب جنسیت و گروه‌های سنی 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
سطح زیر کشت انار (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیردیم کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
روند تغییرات بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری کشور 1394-1367
مساحت باغ و قلمستان آبی کشور به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) سیب کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت گیلاس (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394