جستجو
جستجوی پیشرفته
سطح زیرکشت دیم شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت باغات شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
سطح زیرکشت آبی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت محصولات دائمی (کشت تک محصولی) کشور به تفکیک محصول 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده زیتون کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیرکشت انگور آبی (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) آلبالو در کشور 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
سطح زیر کشت انار (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیردیم کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
میزان تولید به تفکیک نوع کشت انار در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394
سطح زیر کشت چای (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ پرتقال (بر حسب نوع کشت) در کشور 1394
تعداد بهره‌برداری باغ خرما (بر حسب نوع کشت) در کشور 1394
تعداد بهره‌برداری باغ زیتون دیم (بر حسب نوع کشت) کشور 1394
تعداد بهره‌برداری انواع تبریزی و اکالیپتوس به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ اکالیپتوس و تبریزی به تفکیک نوع کشت 1394
روند تغییرات بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری کشور 1394-1367
سطح زیر کشت گیلاس (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394