جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان تولید گوشت مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گوشت قرمز شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید شیر خام شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید تخم‌ مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار تولید گوشت مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید گوشت قرمز (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید شیر (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید تخم مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
تعداد مزارع پرورش ماهی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار روغن نباتی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392به تفکیک فصول
تعداد سیلوهای گندم در تهران 1394-1386
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (لبنیات و تخم پرندگان) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (گوشت) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
آمار روند درصد تغییرات سازمان میادین و بازارهای روز در سال‌های 1394-1390
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد دام سبک (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) سیب کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد کندوی عسل شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394