جستجو
جستجوی پیشرفته
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه 1394-1390
مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391
بیمه شدگان اصلی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به تفکیک نوع 1394-1390
تعداد شبکه فروش صنعت بیمه در استان تهران 1392-1387
عملکرد خسارت پرداختی صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های بیمه در استان تهران 1394-1391
عملکرد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های بیمه در استان تهران 1394-1391
مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
میزان خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
تعداد خسارات ریالی حوادث به تفکیک نوع حادثه در سال 1394
تعداد حریق بر حسب نوع تصرف در سال‌های 1394-1392
تعداد تصادفات تهران بزرگ به تفکیک مشخصات تصادفات در فصول مختلف سال 1393
آمار خسارت حادثه حریق و خسارت آن در مناطق شهر تهران 1394-1392
آمار خسارت به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران در سال‌های 1390 الی 1394
تعداد بیمه شدگان (اصلی وتبعی) خدمات درمانی شهر تهران تحت پوشش اداره کل خدمات درمانی بین سال‌های 1390 لغایت 1394
تعداد مراکز پرتونگاری شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
عملکرد بازار انواع شرکت‌های بیمه (بر حسب میلیارد ریال) در استان تهران در سال‌های 1388 الی 1394