assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1393

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در سال 1393 بیان شده است. همچنین این آمار بر اساس فصول مختلف سال تنظیم گردیده است. O3 یکی از آلوتروپ‌های اکسیژن است که گازی با اکسیدکنندگی بسیار بالاست. خاصیت اکسیدکنندگی این گاز باعث می‌شود تا کاربردهای صنعتی زیادی داشته باشد و در غلظت‌های بالاتر از 100 جزء در میلیارد اثر تخریبی شدیدی بر مخاط و اندام‌های تنفسی جانوران و بافت‌های گیاهان بگذارد. 

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394