assessment

وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392

توضیحات

در این آمار وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 از سال 1392 تا سال 1394 بیان شده است.  O3 یکی از آلوتروپ‌های اکسیژن است که گازی با اکسیدکنندگی بسیار بالاست. خاصیت اکسیدکنندگی این گاز باعث می‌شود تا کاربردهای صنعتی زیادی داشته باشد و در غلظت‌های بالاتر از 100 جزء در میلیارد اثر تخریبی شدیدی بر مخاط و اندام‌های تنفسی جانوران و بافت‌های گیاهان بگذارد. 

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394