جستجو
جستجوی پیشرفته
تولید محصولات باغی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گوشت مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید گوشت قرمز شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
میزان تولید تخم‌ مرغ شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار تولید گوشت مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید گوشت قرمز (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید شیر (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
مقدار تولید تخم مرغ (برحسب تن) استان تهران به تفکیک فصول مختلف در سال 1394
تعداد مزارع پرورش ماهی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد دام سنگین (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار روغن نباتی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392به تفکیک فصول
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان تولید قارچ تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سیلوهای گندم در تهران 1394-1386
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (لبنیات و تخم پرندگان) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (گوشت) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد دام سبک (راس) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
ظرفیت سیلوهای گندم (بر حسب هزار تن) در تهران سال‌های 1386 تا 1394
تعداد کندوی عسل شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394