جستجو
جستجوی پیشرفته
فعالیت‌های انجام شده در زمینه تثبیت شن‌های روان و بیابان زدایی استان تهران در سال‌های 1394-1390
مساحت پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1392
میانگین سالانه آلاینده PM10 در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه های سنجش آلودگی 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI-PSI در تهران 1394-1385
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران در فصول مختلف 1394
توسعه کمربند سبز و سرانه فضای سبز 1393-1390
آمار تعداد درختان سوخته شده در آتش سوزی‌ها در سال‌های 1394-1390
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوای تهران بدون احتساب آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 1392-1389
مساحت باغ و قلمستان آبی کشور به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
میانگین سالانه آلاینده مونوکسید کربن (CO) در هوای شهر تهران در سال 1394
میانگین سالانه آلاینده مونوکسید کربن در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه‌های سنجش آلودگی در سال 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1394