جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
ساماندهی متکدیان و کارتن خواب‌های معتاد در مراکز نگهداری موقت در سال‌های 1394-1390
آمار ارجاع گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
آمار گشت‌های جمع آوری متکدیان و افراد بی‌خانمان سال‌های 1394-1390
مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391
مبلغ مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین دولتی و غیردولتی به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد افراد خدمت گیرنده از مراکز مشاوره معتادین به تفکیک نوع مرکز در استان تهران در سال‌های 1394-1386
تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394
مددجویان استفاده کننده از خدمات کارآموزی و بازپروری سازمان بهزیستی استان تهران 1394-1390
تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران در سال‌های 1390 الی 1394
تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
مبلغ کمک مستمری کمیته امداد امام خمینی شهر تهران درسال‌های 1394-1390
تعداد سرویس گیرندگان از مراکز خصوصی و خیریه (توانبخشی و سالمندان) سازمان بهزیستی در تهران سالهای 1394-1390
تعداد مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1390-1394
تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی 1394-1390
تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد مراکز توانبخشی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی