جستجو
جستجوی پیشرفته
سطح زیر کشت انجیرآبی (کشت ساده) کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت اکالیپتوس و تبریزی در کشت ساده (تک محصولی) 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) زردآلو و قیسی کشور 1394
تعداد درخت درکشت مخلوط (چند محصولی) انواع محصولات باغی کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیر کشت چای (کشت تک محصولی) کشور 1394
سطح زیر کشت محصولات دائمی (کشت تک محصولی) کشور به تفکیک محصول 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده زیتون کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
سطح زیرکشت انگور آبی (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
جمعیت افراد شاغل خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب جنسیت و گروه‌های سنی 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) آلبالو در کشور 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
سطح زیر کشت انار (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انار به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیرآبی کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انجیردیم کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
میزان تولید بر حسب نوع کشت آلبالو در کشور 1394
میزان تولید به تفکیک نوع کشت انار در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده هلو، شفتالو و شلیل کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394
مقدار کودهای مصرف‌شده در بهره‌‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1393
جمعیت شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و استان 1394
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و گروه‌های سنی 1394