جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی 1394-1389
مبلغ پرداختی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران در سال‌های 1394-1390
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
تعداد شرکت تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برحسب نوع بیمه 1394-1390
مبلغ کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1391
تعداد کمک‌های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شدگان تحت پوشش اداره تامین اجتماعی شرق تهران در سال‌های 1394-1390
کارگاه‌های تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بر حسب نوع بیمه در سال‌های 1394-1390
مبلغ مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
بیمه شدگان اصلی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به تفکیک نوع 1394-1390
مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390
تعداد واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران در سال‌های 1390 الی 1394
تعداد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران 1394-1390
تعداد مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به تفکیک نوع در سال‌های 1390-1394
تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات اجتماعی شهری سازمان بهزیستی 1394-1390
تعداد مراکز توانبخشی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد مراکز پرتونگاری شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد مراکز پرتونگاری شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389