جستجو
جستجوی پیشرفته
ضریب بهره‌برداری در بخش تولید صنعت برق 1395-1392
تعداد معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور برحسب نوبت کار در شبانه روز (پاییز و زمستان) به تفکیک استان 1394
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
تعداد معادن درحال بهره برداری کشور برحسب وضع مالکیت و فعالیت 1394
تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور برحسب ارزش تولیدات به تفکیک استان 1394
متوسط تعداد شاغلان بخش تولیدی در معادن در حال بهره‌برداری کشور به تفکیک استان 1394
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
ایستگاه‌های بهره‌برداری شده مترو در تهران 1394-1391
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره برداری باغ آلبالو به تفکیک نوع کشت 1394 بر حسب استان
تعداد بهره‌برداری باغ انار به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ انواع محصولات باغی به تفکیک نوع کشت 1394
تعداد بهره‌برداری و میزان تولید کل گردو در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ پرتقال (بر حسب نوع کشت) در کشور 1394
تعداد بهره‌برداری باغ خرما (بر حسب نوع کشت) در کشور 1394
تعداد بهره‌برداری باغ زیتون دیم (بر حسب نوع کشت) کشور 1394
تعداد بهره‌برداری انواع تبریزی و اکالیپتوس به تفکیک نوع کشت بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری باغ اکالیپتوس و تبریزی به تفکیک نوع کشت 1394
روند تغییرات بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری کشور 1394-1367
جمعیت شاغل 6 ساله و بالاتر خانوارهای بهره بردار باغداری کشور به تفکیک وضع سواد و تحصیلات بهره‌بردار به تفکیک استان سال 1394
تعداد بهره برداری و تولید کل پرتقال در کشور 1394