جستجوی پیشرفته
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 لغایت 2020 (در میلیارد دلار آمریکا)
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری در استان تهران 1394-1386
تصادفات رانندگی به تفکیک علت تامه تصادفات در شهر تهران در سال‌ 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان 1394-1384
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
مشخصات عمومی شهرستان‌های تهران 1394
ایران:‌ تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2010 لغایت 2020
ارزش صادرات ارزی موتورسیکلت ها به کشور پاکستان سال‌‌های 1396-1387
میزان تلفات ناشی از توزیع در بخش توزیع صنعت برق 1394-1393
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان سمنان 1394-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان ایلام 1394-1384
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
نرخ بیکاری در ایران از 2010 تا 2020
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان زنجان 1394-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان ایلام 1394-1384
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)