جستجوی پیشرفته
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 لغایت 2020 (در میلیارد دلار آمریکا)
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
تصادفات رانندگی به تفکیک علت تامه تصادفات در شهر تهران در سال‌ 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
تعداد انواع تصادفات رانندگی به تفکیک منطقه در شهر تهران 1394-1393
تعداد انواع تصادف به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
تعداد پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری در استان تهران 1394-1386
مساحت پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
درصد نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه 1390-1385
درصد نرخ رشد به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
تعداد سفرهای روزانه درون شهری شهر تهران
جمع ساعات آفتابی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
ایران:‌ تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2010 لغایت 2020
تعداد قطار مترو (خطوط 1 و 5) در تهران 1394-1391
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب بارش در سال 1394
ارتفاع از سطح دریای ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی شهر تهران در سال 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده انار کشور بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394