جستجوی پیشرفته
تعداد درخت در کشت مخلوط (چند محصولی) آلبالو در کشور 1394
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان سمنان 1394-1384
میزان تولید به تفکیک نوع کشت انار در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
تعداد بهره‌برداری و میزان تولید کل گردو در کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
جمع مسافران جابجا شده برون استانی استان تهران 1394-1388
میزان سرمایه تعاونی‌ها در تهران برحسب میلیون ریال از سال 1390 تا 1394
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
تولید ناویژه نیروگاه‌ها در بخش تولید صنعت برق 1394-1392
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان خراسان جنوبی 1394-1388
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان ایلام 1394-1388
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان زنجان 1394-1391
جمعیت افراد شاغل خانوارهای بهره بردار باغداری کشور بر حسب جنسیت و گروه‌های سنی 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394
تعداد درخت در کشت پراکنده آلبالو در کشور 1394 بر حسب استان
سطح زیر کشت انار (کشت ساده) کشور برحسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1394
جمعیت زنان شاغل 10 ساله و بالاتر خانوارهای بهره‌بردار باغداری بر حسب شغل اصلی و گروه‌های سنی 1394
درآمدهای مالیاتی استان تهران 1393-1392
تعداد تاسیسات و مکان‌های ورزشی استان تهران درسال‌های 1394-1388
میزان مصرف بنزین موتور استان تهران به تفکیک فصول در سال 1394
اندازه بازار صنعت مخابرات ایران 2009-2020
اندازه حوزه مخابرات ایران از سال 2009 لغایت 2020 (بر اساس میلیارد دلار آمریکا)
تراز تجاری ایران از 2005 تا 2015 (بر حسب میلیارد دلار آمریکا)
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی 1394-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان مرکزی 1394-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان یزد 1394-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان خراسان شمالی 1394-1384