جستجوی پیشرفته
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 لغایت 2020 (در میلیارد دلار آمریکا)
تصادفات رانندگی به تفکیک علت تامه تصادفات در شهر تهران در سال‌ 1394
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
تعداد انواع تصادفات رانندگی به تفکیک منطقه در شهر تهران 1394-1393
تعداد انواع تصادف به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری در استان تهران 1394-1386
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک شمیران بر حسب میلی‌متر در ماه‌های مختلف سال 1394
رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
درصد نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه 1390-1385
درصد نرخ رشد به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
مشخصات عمومی شهرستان‌های تهران 1394
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب رطوبت نسبی در سال 1394
جمع ساعات آفتابی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
مساحت پارک‌های عمومی شهر تهران به تفکیک مناطق و رده‌بندی مساحت تا پایان سال 1394
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان لرستان 1395-1384
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
شاخص‌های آب و فاضلاب استان تهران در سال‌های 1394-1391 (سرانه مصرف آب)
تعداد روزهای یخبندان ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394