جستجوی پیشرفته
مساحت شهرستان‌های استان تهران در سال 1394
تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 لغایت 2020 (در میلیارد دلار آمریکا)
میزان بارش سالیانه (میلیمتر) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
تصادفات رانندگی به تفکیک علت تامه تصادفات در شهر تهران در سال‌ 1394
تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر اساس تقسیمات کشوری در استان تهران 1394-1386
رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 2010 تا 2020
تعداد انواع تصادفات رانندگی به تفکیک منطقه در شهر تهران 1394-1393
تعداد انواع تصادف به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی - 2015
سهم ایران از ذخایر جهانی فلزات و مواد معدنی تا سال 2015
میزان بارندگی ماهانه و حداکثر بارندگی در یک روز در ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک بر حسب ماه در سال 1394
ایران:‌ تولید ناخالص داخلی سرانه سال 2010 لغایت 2020
مقدار نفر کیلومتر مسافر حمل شده با راه آهن به تفکیک فصول در سال 1394
مشخصات عمومی شهرستان‌های تهران 1394
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان همدان 1395-1385
جمع ساعات آفتابی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب رطوبت نسبی در سال 1394
تعداد اماکن ورزشی شهر تهران و نوع کاربری و مالکیت سال 1394
تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تفکیک دوره