جستجو
جستجوی پیشرفته
فعالیت‌های انجام شده در زمینه تثبیت شن‌های روان و بیابان زدایی استان تهران در سال‌های 1394-1390
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب دما در سال 1394
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب بارش در سال 1394
جمع ساعات آفتابی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران در سال 1394
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب رطوبت نسبی در سال 1394
وضع جوی ایستگاه‌های سینوپتیک استان تهران بر حسب حداکثر باد در سال 1394
مساحت پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بدون احتساب آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 1392-1389
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف سال 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران 1394-1392