جستجو
جستجوی پیشرفته
مساحت پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
مساحت پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه تهران
تعداد پارک‌های عمومی احداث‌شده (با احتساب پارک‌های جنگلی) در مناطق تهران 1394-1393
تعداد پارک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص SO2 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM10 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بدون احتساب آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 1392-1389
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف سال 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1392
ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک چیتگر بر حسب ماه در سال 1394