جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی 1394-1389
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص O3 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف سال 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1393
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص NO2 در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص CO در تهران و در فصول مختلف 1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1392
میانگین سالانه آلاینده دی اکسید گوگرد در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه‌های سنجش آلودگی 1394
میانگین سالانه آلاینده PM10 در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه های سنجش آلودگی 1394
میانگین سالانه آلاینده PM2.5 در هوای شهر تهران به تفکیک ایستگاه‌های سنجش آلودگی 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI-PSI در تهران 1394-1385
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران 1394-1392
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران در فصول مختلف 1394
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص PM2.5 در تهران و در فصول مختلف 1392
مقدار روغن نباتی (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392به تفکیک فصول
تعداد سرویس گیرندگان از طرح‌های دردست اجرای معاونت توانبخشی در سال‌های 1390-1394
آمار تولیدات فرآورده‌های خونی شهر تهران در سال‌های 1394-1390
تعداد افراد خون گیرنده در شهر تهران 1394-1390
تعداد افراد خون دهنده در شهر تهران 1394-1390